Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

WSO

Strona archiwalna

 

ZASADY  OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO (WSO)

Zespół Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie

 

 

I.                   Podstawa prawna

 

 1. Art. 22 ustawy z 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. Z 1996r. nr 67, poz. 329, z późniejszymi zmianami).
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U.  Nr 83, poz. 562, z późniejszymi zmianami).

 

 

                             II.       Postanowienia ogólne

 

 1. Wewnątrzszkolny system oceniania wchodzi w życie od 1 września 2007 roku.
 2. Postanowienia WSO obowiązują nauczycieli i uczniów wszystkich typów szkół wchodzących w skład Zespołu Szkól im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie.
 3. WSO zatwierdza Rada Pedagogiczna, Rada może także wprowadzać zmiany w WSO w postaci aneksów.
 4. Propozycje uwag, wniosków i zmian w WSO mogą zgłaszać: Rada Pedagogiczna, Samorząd Szkolny, Rada Szkoły, Rada Rodziców oraz zespoły przedmiotowe i wychowawcze.
 5. Propozycje uwag, zmian i wniosków nie mogą być niezgodne z wymienioną podstawą prawną.

 

 

II.                Postanowienia szczegółowe

 

 

                                       § 1

 

 1. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów tworzą przedmiotowe systemy oceniania (PSO) zawierające wymagania edukacyjne wynikające z realizowanego programu nauczania oraz sposoby ich sprawdzania i szczegółowe zasady dotyczące kryteriów oceniania.
 2. Opracowane na piśmie PSO opiniuje zespół przedmiotowy na swoim posiedzeniu w ostatnim tygodniu sierpnia lub pierwszej dekadzie września a zatwierdza dyrektor szkoły do 15 września każdego roku szkolnego.
 3. Na początku każdego roku szkolnego, w terminie dwóch pierwszych lekcji każdy nauczyciel informuje uczniów danej klasy o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego programu, o sposobach sprawdzania osiągnięć i kryteriach oceniania. Potwierdza ten fakt zapisem w dzienniku lekcyjnym.
 4. Pisemne opracowania wymienionych wymagań edukacyjnych są do wglądu u dyrektora lub wicedyrektora szkoły.
 5. O wymaganiach i sposobach sprawdzania osiągnięć nauczyciele i wychowawcy informują rodziców (prawnych opiekunów) na pierwszym ogólnym zebraniu rodziców. Fakt ten potwierdzają zapisem w protokole zebrania.
 6. Podobne zasady dotyczą przekazywania informacji o zasadach oceniania zachowania.

 

§ 2

 

 1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).
 2. Nauczyciel informuje ucznia o każdej ocenie.
 3. Sprawdzone o cenione prace pisemne wraz z uzasadnieniem opisowym lub punktowym oceny uczeń otrzymuje do wglądu na lekcji w terminie dwóch tygodni od napisania pracy.
 4. Prace pisemne mogą być udostępnione do wglądu rodzicom (prawnym opiekunom) na ich prośbę przez nauczyciela zajęć edukacyjnych.
 5. Na prośbę ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją dodatkowo uzasadnić.

 

§ 3

 

 1. Nauczyciel na podstawie pisemnej opinii Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, obniża poziom wymagań edukacyjnych w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym.
 2. O tak obniżonych wymaganiach nauczyciel informuje ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) potwierdzając ten fakt zapisem w dzienniku lub protokole zebrania rodziców.

 

§ 4

 

 1. Rok szkolny dzieli się na dwa okresy. Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego.
 2. Oceniania osiągnięć edukacyjnych ucznia dokonuje się za pomocą ocen bieżących i klasyfikacyjnych.
 3. Skala ocen okresowych i końcoworocznych jest zgodna z postanowieniami rozporządzenia o ocenianiu i klasyfikowaniu. Przy zapisie w dzienniku lekcyjnym można stosować zapis skrótem literowym lub oznaczenie cyfrowe:

Stopień (ocena)

Skrót literowy

Oznaczenie cyfrowe

Celujący

cel

6

Bardzo dobry

bdb

5

Dobry

db

4

Dostateczny

dst

3

Dopuszczający

dop

2

Niedostateczny

ndst

1

 1. Zapisy w arkuszach ocen regulują odrębne przepisy.
 2. W ocenianiu bieżącym stosuje się następującą skalę ocen: 1, +1, -2, 2, +2, -3, 3, +3, -4, 4, +4, -5, 5, +5, 6.
 3. Ustala się następujące kryteria ogólne ocen okresowych i końcoworocznych:
  1. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia jeden z poniższych warunków:

a)      posiadł treści i umiejętności wykraczające poza program nauczania realizowany przez nauczyciela w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia;

b)      biegle posługuje się zdobytymi umiejętnościami i treściami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania, proponuje rozwiązania nietypowe, wykraczające poza program;

c)      osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikując się do finału na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) lub krajowym, bądź posiada inne, porównywalne osiągnięcia.

  1. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia poniższe warunki:

a)      opanował treści i umiejętności dopełniające określone programem nauczania;

b)      sprawnie posługuje się zdobytymi treściami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne objęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach;

  1. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

a)      opanował treści i umiejętności rozszerzające określone programem;

b)      poprawnie stosuje treści, rozwiązuje, wykonuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne.

  1. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń , który:

a)      opanował treści i umiejętności podstawowe określone programem nauczania dla danej klasy;

b)      rozwiązuje, wykonuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności.

  1. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

a)      opanował treści i umiejętności konieczne określone programem dla danej klasy;

b)      rozwiązuje i wykonuje zadania teoretyczne i praktyczne typowe o niewielkim stopniu trudności.

  1. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

a)      nie opanował treści i umiejętności koniecznych określonych programem, a braki uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z danego przedmiotu:

b)      mimo umożliwienia mu przez szkołę wyrównania braków, nie jest w stanie rozwiązać, wykonać zadań o elementarnym stopniu trudności.

 

 1. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, plastyki, muzyki i techniki należy w szczególności uwzględnić wysiłek ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.
 2. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania fizycznego lub informatyki zgodnie z trybem określonym postanowieniami rozporządzenia o ocenianiu i klasyfikowaniu.
 3. Oceny klasyfikacyjne określają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne a ocenę zachowania wychowawca klasy.
 4. W szkole zawodowej ocena klasyfikacyjna z zajęć praktycznych jest ustalana przez instruktora praktycznej nauki zawodu.

§ 5

 

1.      Oceny zachowania są wystawiane w szkołach dla młodzieży zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 1 do WSO (punktowa ocena zachowania).

 1. Oceny zachowania okresowe i końcoworoczne ucznia ustala się w skali: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne.
 2. Ocena zachowania może mieć wpływ na promocje lub ukończenie szkoły w przypadkach określonych w rozporządzeniu o ocenianiu i klasyfikowaniu.

 

§ 6

 

1.      Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkołą powinna w miarę możliwości stworzyć uczniowi szansę uzupełnienia braków.

 1. Nauczyciel opracowuje w ciągu dwóch pierwszych tygodni II semestru pisemny wykaz treści i umiejętności programowych koniecznych do uzupełnienia przez ucznia. W porozumieniu z uczniem ustala harmonogram jego pracy i sposób kontrolowania postępów oraz ustala termin zaliczenia.
 2. O powyższych ustaleniach nauczyciel informuje rodziców (prawnych opiekunów) podczas najbliższego spotkania klasowego lub godzin konsultacji. Potwierdza ten fakt zapisem w dzienniku.

 

§ 7

 

 1. Uczeń, rodzice (prawni opiekunowie) mogą zwrócić się na piśmie do dyrektora szkoły z prośbą o wyznaczenie egzaminu klasyfikacyjnego w ciągu całego roku szkolnego , nie później niż na dwa dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.
 2. W przypadku ucznia nie klasyfikowanego z powodu usprawiedliwionych nieobecności, dyrektor w ciągu tygodnia od daty wpływu pisma, w porozumieniu z nauczycielem uczącym danego przedmiotu, uczniem i rodzicami (prawnymi opiekunami) wyznacza termin egzaminu, a nauczyciel określa zakres materiału nauczania objęty egzaminem. Dyrektor ustala terminy i wyznacza komisje do przeprowadzenia egzaminu zgodnie z rozporządzeniem o ocenianiu i klasyfikowaniu.
 3. W przypadku ucznia nie klasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionych, rada pedagogiczna rozpatruje indywidualnie każdy przypadek i wyraża lub nie wyraża zgody na egzamin klasyfikacyjny.
 4. Jeśli rada nie wyrazi zgody na egzamin klasyfikacyjny, wychowawca klasy w ciągu dwóch dni od posiedzenia rady informuje o tym rodziców (prawnych opiekunów) ucznia. Fakt ten potwierdza zapisem w dzienniku.
 5. W przypadku końcoworocznej oceny niedostatecznej otrzymanej przez ucznia w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego, ma on prawo zdawać egzamin poprawkowy. Pisemną prośbę o egzamin poprawkowy należy złożyć w terminie trzech dni od daty egzaminu klasyfikacyjnego.
 6. Od oceny wyższej niż niedostateczna ustalonej w wyniki egzaminu klasyfikacyjnego odwołanie nie przysługuje.
 7. Dla uczniów szkoły zawodowej nie klasyfikowanych z zajęć praktycznych z powodu usprawiedliwionej nieobecności, szkoła organizuje u pracodawców zajęcia umożliwiające uzupełnienie programu nauczania.

 

§ 8

 

 1. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna końcoworoczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.
 2. Egzamin poprawkowy przysługuje też uczniowi kończącemu klasę programowo najwyższą.
 3. Jeżeli w wyniku końcoworocznej klasyfikacji uczeń otrzymał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych może otrzymać egzamin poprawkowy.
 4. Jeżeli uczeń otrzymał dwie oceny niedostateczne może zwrócić się na piśmie do rady pedagogicznej, na dwa dni przed jej klasyfikacyjnym posiedzeniem, o wyrażenie zgody na egzaminy poprawkowe z dwóch zajęć edukacyjnych.
 5. Rada pedagogiczna rozpatrując indywidualnie każdy przypadek, może wyrazić zgodę na egzaminy poprawkowe z dwóch zajęć edukacyjnych w przypadku pozytywnej opinii wychowawcy klasy, usprawiedliwionej nieobecności ucznia (mniej niż 50% zajęć lekcyjnych) spowodowaną długotrwałą chorobą, pobytem w szpitalu lub innych ważnych, udokumentowanych wydarzeń losowych.
 6. Egzamin poprawkowy przeprowadza się zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu o ocenianiu i klasyfikowaniu.

 

§ 9

 

 1. Jeżeli nauczyciel ustalił ocenę klasyfikacyjną okresową lub końcoworoczną zgodnie z postanowieniami rozporządzenia o ocenianiu i klasyfikowaniu oraz WSO, uczniowi nie przysługuje dodatkowe sprawdzenie wiedzy i umiejętności.
 2. Jeżeli ustalona przez nauczyciela ocena okresowa lub końcoworoczna została ustalona niezgodnie z przyjętą podstawą prawną, uczeń, jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zwrócić się z prośbą do dyrektora szkoły o dodatkowe sprawdzenie jego wiedzy i umiejętności. Odbywa się to w trybie §19 rozporządzenia z 30 kwietnia 2007r. o ocenianiu i klasyfikowaniu.
 3. Od dodatkowego sprawdzenia wiedzy i umiejętności ucznia przeprowadzonego zgodnie z postanowieniami WSO odwołanie nie przysługuje.

 

§ 10

 

 1. Przed końcoworocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych.
 2. Ustala się następujący sposób postępowania w tej sprawie:

a)      każdy nauczyciel najpóźniej na dwa tygodnie przed zakończeniem zajęć edukacyjnych określa przewidywaną dla ucznia ocenę, co potwierdza zapisem ołówkiem w dzienniku lekcyjnym;

b)      w tym samym terminie podczas zajęć edukacyjnych nauczyciel informuje uczniów o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych;

c)      wychowawca w ciągu tygodnia od momentu określenia propozycji ocen przekazuje uczniowi informację o przewidywanych ocenach. Rodzice otrzymują informacje na piśmie w czasie organizowanego w tym czasie zebrania. Rodzice nieobecni na zebraniu otrzymują informacje na piśmie za pośrednictwem dziecka. Uczeń ma obowiązek oddać podpisany przez rodziców wykaz w ciągu 3 dni od jego otrzymania;

d)     Jeżeli uczeń nie uczęszcza na lekcje, a rodzice nie uczestniczą w zebraniach, wychowawca przekazuje wykaz  ocen do sekretariatu szkoły. Sekretarka niezwłocznie wysyła wykaz listem zwykłym na adres rodziców. Wyczerpuje to tryb zawiadomienia rodziców o przewidywanych ocenach ucznia.

 

§ 11

 

 1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał oceny wyższe od niedostatecznej.
 2. Uczeń, który nie spełnił wymogów określonych w punkcie 1. oraz otrzymał ocenę niedostateczną w wyniku egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji i za zgodą rady pedagogicznej może powtarzać klasę. Uczniowi gimnazjum prawo powtarzania klasy przysługuje z mocy prawa.
 3. Uczeń gimnazjum może być raz w ciągu cyklu nauki promowany do klasy wyższej warunkowo z jedną oceną niedostateczną. Szczegółowe zasady postępowania określa w tej sprawie rozporządzenie o ocenianiu i klasyfikowaniu.
 4. Uczeń kończy szkołę, jeżeli na zakończenie klasy programowo najwyższej uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od niedostatecznej z wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, a w przypadku ucznia gimnazjum dodatkowo przystąpił do egzaminu gimnazjalnego.

 

§ 12

 

 1. Podstawą oceniania i klasyfikowania słuchaczy liceum dla dorosłych prowadzonego w formie zaocznej są egzaminy semestralne przeprowadzane z poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
 2. Egzaminy semestralne z języka polskiego, obcego i matematyki składają się z części pisemnej i ustnej, z pozostałych przedmiotów tylko z części ustnej.
 3. Do egzaminu semestralnego dopuszczany jest słuchacz, który uczęszczał na zajęcia i uzyskał z wymaganych ćwiczeń i prac kontrolnych oceny pozytywne.
 4. Słuchacz szkoły dla dorosłych może zdawać egzamin poprawkowy w przypadku uzyskania niedostatecznej oceny z jednych zajęć edukacyjnych.
 5. Egzaminy poprawkowe są przeprowadzane po każdym semestrze.
 6. Egzamin poprawkowy przeprowadza nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne po zakończeniu semestru jesiennego w terminie do końca lutego i po zakończeniu semestru wiosennego do 15 września.
 7. Słuchacz kończy szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się semestralne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych w semestrze programowo najwyższym oraz semestralne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w semestrach programowo niższych w szkole danego typu uzyskał oceny wyższe od oceny niedostatecznej.

 

Wewnątrzszkolny System Oceniania zatwierdziła rada pedagogiczna na posiedzeniu w dniu 16.10.2007r.