Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Regulamin Rady Szkoły

REGULAMIN RADY SZKOŁY

Zespołu Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie

 

§ 1

 1. Rada Szkoły jest organem społecznego nadzoru nad pracą szkoły.
 2. Rada Szkoły została powołana i działa w oparciu o artykuły 50 i 51 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.

 

§ 2

 1. Rada Szkoły spełnia funkcję doradczo – opiniodawczą wobec innych organów kolegialnych szkoły, a także wobec dyrektora.
 2. Rada Szkoły uczestniczy w rozwiązywaniu podstawowych spraw wewnętrznych szkoły.
 3. Rada Szkoły w szczególności:

1)      uchwala statut szkoły;

2)      przedstawia wnioski w sprawie rocznego planu finansowego środków specjalnych;

3)      opiniuje plan finansowy szkoły;

4)      opiniuje plan pracy szkoły, projekty innowacji i eksperymentów pedagogicznych oraz inne istotne dla szkoły sprawy z własnej inicjatywy;

5)      ocenia sytuację oraz stan szkoły;

6)      występuje z wnioskami w sprawach zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych;

7)      występuje z wnioskami w sprawach będących w kompetencji rady do dyrektora, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, Samorządu Szkolnego, organu prowadzącego szkołę.

8)      Może wystąpić do organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskiem o zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły, jej dyrektora lub innego nauczyciela.

 

§ 3

 1. Rada Szkoły składa się z:

1)      3 przedstawicieli Rady Pedagogicznej wybranych w drodze uchwały;

2)      3 przedstawicieli Rady Rodziców wybranych w drodze uchwały;

3)      3 przedstawicieli uczniów wybranych przez ogół uczniów reprezentowany przez Samorząd Szkolny.

 

§ 4

 1. Kadencja Rady Szkoły trwa trzy lata.
 2. Corocznie dopuszcza się zmianę maksymalnie 1/3 składu rady.
 3. Członek Rady Szkoły może być odwołany jedynie na mocy decyzji Rady.
 4. W przypadku ustąpienia lub odwołania członka Rady w czasie trwania kadencji, skład Rady powinien być uzupełniony.
 5. Ustępująca Rada Szkoły działa do chwili wyboru i ukonstytuowania się nowej Rady.

 

§ 5

 

 1. Wszyscy członkowie Rady mają te same prawa i obowiązki.
 2. Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy lub na wniosek członków Rady może w razie potrzeby zaprosić do udziału w zebraniach Rady dyrektora szkoły lub inne osoby. Osoby te mają głos doradczy.

 

§ 6

 

 1. Rada Szkoły na swoim pierwszym posiedzeniu powołuje:

1)      przewodniczącego

2)      zastępcę przewodniczącego

3)      sekretarza

 1. Przewodniczący rady organizuje pracę rady oraz reprezentuje radę wobec dyrektora szkoły i na zewnątrz szkoły.
 2. Sekretarz rady jest odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji rady, która powinna być przechowywana  w sekretariacie szkoły.

 

§ 7

 

 1. Rada Szkoły pracuje kolegialnie na posiedzeniach plenarnych. Zebrania Rady są protokołowane. Protokół podpisuje protokolant oraz przewodniczący.
 2. Wszystkie decyzje Rada podejmuje w formie uchwał w drodze głosowania jawnego zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków Rady.
 3. W razie rozpatrywania spraw personalnych przewodniczący może zarządzić głosowanie tajne. Posiedzenia takie są opatrzone klauzulą poufności.
 4. Przewodniczący Rady w razie potrzeby powołuje specjalne komisje celem zbadania, rozwiązania określonej sprawy. Materiały opracowane przez komisję podlegają zatwierdzeniu przez radę.

 

§ 8

 

 1. Posiedzenia Rady Szkoły odbywają się w miarę potrzeb.
 2. W przypadku zaistnienia sytuacji wymagającej opinii rady posiedzenie powinno się odbyć w ciągu dwóch tygodni.
 3. Zebrania rady zwołuje przewodniczący:

1)      z własnej inicjatywy;

2)      na wniosek 1/3 członków rady;

3)      na wniosek dyrektora szkoły;

4)      na wniosek władz nadrzędnych w stosunku do szkoły

 

§ 9

 

 1. Rada Szkoły może porozumiewać się z radami innych szkół, ustalać z nimi zasady i zakres współpracy.

 

§ 10

 

 1. Rada Szkoły może odwołać ze swojego składu członka, który uchyla się od aktywnej pracy w radzie.

§ 11

 

 1. Zmiany w niniejszym regulaminie mogą być wprowadzane na wniosek 2/3 członków rady.

 

 

Niniejszy regulamin przyjęto na posiedzeniu Rady Szkoły w dniu 06.10.2004r.