Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Statut

Strona archiwalna

 

STATUT
ZESPOŁU SZKÓŁ
IM. BOLESŁAWA CHROBREGO
W NIEMODLINIE
 
Niniejszy statut wprowadza się w celu usprawnienia organizacji pracy i zarządzania, stworzenia lepszych warunków dla efektywnego realizowania zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych oraz skutecznego działania w Zespole Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie.
 
Statut jest jednolitym aktem prawnym normującym całość spraw związanych z funkcjonowaniem szkoły i obowiązuje wszystkich uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły oraz wszystkie jej organy.
 
Statut opracowano na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z 2002r., nr 10, poz. 96 z 2003r., nr 146, poz. 1416 z 2004r., nr 66, poz. 606 z 2005r., nr 10, poz. 75 oraz z 2007r. nr 35, poz. 222)


I.INFORMACJE O SZKOLE
 
§ 1
 
1.      Szkoła nosi nazwę: Zespół Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie
2.      W skład Zespołu Szkół  w Niemodlinie zwanym dalej Szkołą wchodzą:
 
1)      Publiczne Gimnazjum Zespołu Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie – trzyletnie na podbudowie szkoły podstawowej;
2)      Publiczna Zasadnicza Szkołą Zawodowa Zespołu Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie – dwu lub trzyletnia na podbudowie gimnazjum;
3)      Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zespołu Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie – trzyletnie na podbudowie gimnazjum;
4)      Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zespołu Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie– zaoczne, trzyletnie, na podbudowie gimnazjum z możliwością przyjęcia absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej;
5)      Publiczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Zespołu Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie – dwuletnie na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej;
6)      Publiczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zespołu Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie – dwuletnie na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej
 
3.      Siedzibą Szkoły jest budynek mieszczący się w Niemodlinie, przy ulicy Opolskiej 34.
4. Granice obwodu Publicznego Gimnazjum zostały ustalone uchwałą  Nr XXIII/155/08 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 29 maja 2008r.
 
§ 2
 
Organem prowadzącym Szkolę jest Powiat Opolski
              
                                                             § 3
 
Budżet Szkoły określa organ prowadzący – Powiat Opolski
                                                             § 4
 
Nabór do szkół wszystkich typów, rodzajów zawodów, specjalności i profili kształcenia prowadzi się zgodnie z zapotrzebowaniem środowiska według zasad i terminów określanych corocznie w Zarządzeniu Opolskiego Kuratora Oświaty. Szczególną uwagę zwraca się na równouprawnienie uczniów niepełnosprawnych w przyjęciu do szkoły.
 
II. ZADANIA SZKOŁY
§ 5
 
1.      Szkoła realizuje cele i zadania  określone w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności:
1)      umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły;
2)      daje możliwość świadomego wyboru dalszego kształcenia lub wykonywania wybranego zawodu w odniesieniu do absolwentów;
3)      kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjając realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów;
4)      sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb i wieku oraz możliwości szkoły, szczególną uwagę zwracając na uczniów niepełnosprawnych;
5)      prowadzi proces wychowawczy tak, by przygotować absolwenta do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności;
6)      w procesie wychowawczym ściśle współdziała z rodzicami lub prawnymi opiekunami ucznia wspomagając tym samym wychowawczą rolę rodziny;
7)      utrzymuje prozdrowotne warunki życia i nauki wszystkich  uczniów i nauczycieli zgodnie z zobowiązującymi przepisami oraz możliwościami szkoły.
8)     organizuje nauczanie indywidualne dla uczniów posiadających stosowne orzeczenia z PPP.
 
§ 6
 
1.      Zadania wychowawcze i opiekuńcze szkoły:
1)      Szkoła wypracowuje program wychowawczy zgodnie z przepisami prawa i potrzebami młodzieży;
2)      w Zespole Szkół  są prowadzone działania integrujące środowisko wychowawcze poszczególnych typów szkół;
3)      Szkoła organizuje nauczanie religii rzymsko – katolickiej  zgodnie z obowiązującymi przepisami. W miarę potrzeby szkoła może organizować naukę etyki lub religii innych wyznań;
4)      Dyrektor Szkoły powierza szczególnej opiece każdy oddział nauczycielowi wychowawcy uczącemu w danej klasie. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej w zasadzie przez cały tok nauczania w danym typie szkoły wychowawca prowadzi swój oddział. W sytuacjach szczególnych organy szkoły mogą występować do dyrektora szkoły z umotywowanym wnioskiem o zmianę wychowawcy klasy. Decyzja w tej sprawie podlega opiniowaniu Rady Szkoły.
5)      W Szkole działa pedagog szkolny, doradca zawodowy oraz psycholog, pomagający uczniom i nauczycielom we wszystkich wymagających tego sytuacjach;
6)      nauczyciele przedmiotów, wychowawcy i  pedagog  pełnią opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych. Uczeń przebywający w szkole otoczony jest opieką przez cały okres od rozpoczęcia nauki do planowanego jej zakończenia w danym dniu;
7)      opiekę nad uczniami przebywającymi na wycieczkach szkolnych lub podczas zajęć poza terenem szkoły sprawują opiekunowie wycieczek lub prowadzący zajęcia nauczyciele;
8)      na przerwach pełnione są obowiązkowe dyżury nauczycieli na podstawie wykazu dyżurów przygotowywanych przez dyrektora Szkoły. Dyżurny nauczyciel dba o ład, porządek i bezpieczeństwo młodzieży. W przypadku zwolnienia lekarskiego lub innej usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela obowiązek dyżuru przejmuje nauczyciel, któremu powierzono zastępstwo na lekcji poprzedzającej dyżur;
9)      uczniowi nie wolno opuszczać terenu szkoły, również w czasie przerw. Opuszczenie terenu szkoły może nastąpić pod warunkiem zwolnienia u wychowawcy klasy (na podstawie pisemnego zwolnienia od rodziców) z powiadomieniem nauczyciela, z którego lekcji zwalnia się uczeń. Pod nieobecność wychowawcy ucznia może zwolnić tylko dyrektor lub wicedyrektor szkoły. W szczególnych przypadkach zdrowotnych zwolnić ucznia z zajęć może pielęgniarka szkolna.
10)   szczególną opieką wychowawczą i dydaktyczną objęci są uczniowie niepełnosprawni,  z obniżonym poziomem wymagań oraz dysfunkcyjni;
11)   Szkoła zapewnia  uczniom pomoc psychologiczną poprzez pedagoga szkolnego, psychologa oraz we współpracy z Publiczną Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną;
12)   Corocznie uczniowie Szkoły są dobrowolnie ubezpieczani od następstw nieszczęśliwych wypadków.  Ubezpieczyciela wybiera Rada Rodziców;
13)   Uczniowie znajdujący się w trudnych warunkach materialnych lub losowych mogą w miarę możliwości finansowych Szkoły otrzymać stypendia, zapomogi lub inne formy wsparcia. Uczniowie mogą liczyć także na życzliwe wsparcie ze środków Rady Rodziców;
14)   uczniom umożliwia się rozwijanie zainteresowań poprzez organizowanie kółek, zespołów klubowych, pracy w ramach konsultacji według potrzeb i  w miarę możliwości finansowych Szkoły;
15)   Zapewnia się możliwość realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły w skróconym czasie zgodnie z przepisami.
16) Za zgodą Rady Rodziców w szkole funkcjonuje monitoring w celu zwiększenia bezpieczeństwa uczniów i pracowników.
17)  Szkoła realizuje projekty edukacyjne.
II.           ORGANY  ZES
III. ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ
§ 7
 
1.      Organami Zespołu Szkół w Niemodlinie wspólnymi dla wszystkich typów szkół są:
1)      Dyrektor Zespołu Szkół
2)      Rada Pedagogiczna
3)      Rada Szkoły
4)      Rada Rodziców
5)      Samorząd Uczniowski  
§ 8
1.    W Publicznym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych działa Samorząd Słuchaczy, który tworzą wszyscy słuchacze. Rada Słuchaczy jest reprezentantem ogółu słuchaczy.
2.    Rada Słuchaczy w swojej działalności uwzględnia:
1)      organizowanie aktywności słuchaczy na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły;
2)      gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności szkoły, a także ustalania zasad      wydatkowania tych środków;
3)      współudział w realizacji zadań opiekuńczych i wychowawczych w Szkole.
                 
§ 9
1.Kompetencje dyrektora Szkoły określa art. 39 ustawy o systemie oświaty oraz przepisy szczegółowe.
                                                                         § 10
      1.Kompetencje organów wymienionych w rozdziale III.,  §7 , ust. 1, pkt 2 do 5 określają szczegółowe regulaminy tych organów stanowiące załączniki do Statutu.

§ 11
1.Dyrektor może uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach Rady Rodziców i Rady Szkoły.


                                                                             § 12
 
1.    Samorząd Uczniowski w stosunku do Rady Pedagogicznej i dyrektora może być reprezentowany przez nauczyciela – Opiekuna Samorządu wybranego przez ogół młodzieży.
2.    Wybory do samorządu uczniowskiego reguluje odrębny dokument pt. „Ordynacja wyborcza do Samorządu Uczniowskiego”.

                                                                          § 13
1.W sytuacjach konfliktowych między organami decyzje podejmuje Rada Szkoły.
                                                                          § 14
1.Rada Szkoły wybierana jest przez poszczególne podmioty w liczbie trzech reprezentantów w następującym trybie:
1)      Rada Pedagogiczna na zebraniu ogólnym w trybie uchwały;
2)      Rada Rodziców złożona z przewodniczących rad klasowych i delegatów z każdej klasy w trybie  
       uchwały;
3)      Samorząd Szkolny na zebraniu przedstawicieli samorządów klasowych.
 
§ 15
 1.W Zespole Szkół powołuje się wicedyrektorów szkoły.
 
§ 16
1.Rodziców w szkole reprezentuje Rada Rodziców, która zbiera opinie na temat pracy szkoły i przekazuje dyrektorowi na posiedzeniach plenarnych.

§ 17
1.Wychowawca klasy zobowiązany jest na pierwszym ogólnym zebraniu klasowym rodziców przedstawić zadania i zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze w danej klasie i szkole, zaznajomić z WSO stanowiącym załącznik do Statutu.
2.Wychowawca klasy zobowiązany jest do bieżącego, rzetelnego informowania rodziców o zachowaniu, postępach, ewentualnych trudnościach w nauce dzieci oraz ich przyczynach, a także udzielania im porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia.
3.Kazdy nauczyciel uczący danego ucznia jest zobowiązany do udzielenia wyżej wymienionych informacji w zakresie swojego przedmiotu wychowawcy klasy lub bezpośrednio rodzicom.
 
§ 18
1.W szkole organizuje się co najmniej trzy spotkania rodziców z wychowawcą oraz zebranie ogólne z informacją dyrektora szkoły i prezentacja dorobku szkoły.
2.W szkole ustala się roczny plan spotkań z rodzicami, uwzględniając spotkania wszystkich nauczycieli z zainteresowanymi rodzicami na miesiąc przed zakończeniem każdego semestru.
3.O przewidywanych ocenach rocznych wychowawca klasy informuje rodziców nie później niż dwa tygodnie przed zakończeniem zajęć dydaktycznych, wzywając do osobistego udziału w spotkaniu informacyjnym.  W razie nieobecności rodzica, wychowawca jest zobowiązany do zawiadomienia rodziców o przewidywanych ocenach w WSO.

IV. ORGANIZACJA SZKOŁY
§ 19
1.      Dyrektor Szkoły w miesiącu sierpniu podaje do wiadomości społeczności szkolnej kalendarium bieżącego roku szkolnego z uwzględnieniem terminu ferii zimowych i letnich, przerw świątecznych zgodnie z przepisami w sprawie organizacji roku szkolnego.
 
1.Szczegółowa organizacja nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym jest określana w arkuszu organizacyjnym Zespołu Szkół
2.Arkusz organizacyjny opracowuje dyrektor szkoły do dnia 30 kwietnia każdego roku.
3.Arkusz organizacyjny jest zatwierdzany przez organ prowadzący do dnia 30 maja danego roku, po zaopiniowaniu przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
4.Zmiany w arkuszu mogą być dokonywane aneksem.
5.W arkuszu organizacyjnym zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący.
6.Na podstawie arkusza organizacyjnego dyrektor z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych.
§ 21
 1.Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest klasa – oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki w roku szkolnym uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania zgodnym z ramowym planem nauczania.
2.Przeciętna liczba uczniów w klasie powinna wynosić od 20 do 35 uczniów w klasach ogólnodostępnych oraz od 6 do 8 uczniów w klasach dla dzieci z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym lub znacznym i od 10 do 12 uczniów w klasach dla dzieci z upośledzeniem w stopniu lekkim. W szczególnych przypadkach, za zgodą organu  prowadzącego może być niższa. Z uwagi na możliwości lokalowe szkoły nie może być wyższa niż 36 osób w szkołach dla młodzieży.
3.Z uwagi na specyficzne warunki pracy, z uwzględnieniem posiadanych środków finansowych,  mogą być dokonywane podziały oddziału na grupy na niektórych zajęciach edukacyjnych lub łączenie w grupy międzyklasowe.  Dotyczy to  w szczególności  zajęć z technologii informacyjnej, informatyki, wychowania fizycznego, języków obcych, zajęć fakultatywnych, religii, etyki.
§ 22
1.Podstawową formą pracy w szkole jest godzina lekcyjna.
2.Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 minut do 60 minut zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.
§ 23
 1.Zajęcia pozalekcyjne (koła zainteresowań, zajęcia sportowo – rekreacyjne, itp.) mogą być prowadzone poza systemem klasowo – lekcyjnym.
2.Szkoła organizuje wyżej wymienione zajęcia w ramach posiadanych środków finansowych.
3.Liczba uczestników takich zajęć finansowanych z budżetu szkoły nie może być niższa niż 12 uczniów.
§ 24
1.Szkoła na podstawie porozumienia między dyrektorem a szkołą wyższą może przyjmować studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne lub nauczycielskie.
§ 25
 1.Biblioteka szkolna jest pracownią służącą realizacji potrzeb, zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno – wychowawczych, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców, popularyzowaniu wiedzy o regionie.
2.Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i  inni pracownicy szkoły a także rodzice i inne osoby na zasadach określonych w Regulaminie biblioteki.
3.Pomieszczenia biblioteki szkolnej umożliwiają gromadzenie i udostępnianie zbiorów, korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie ich przez bibliotekę, prowadzenie przysposobienia czytelniczo – informacyjnego uczniów.
4.Biblioteka gromadzi materiały do dwóch zasadniczych działów: uczniowskiego i nauczycielskiego. Zbiory tych działów są ujęte w jeden wspólny inwentarz.
5.W bibliotece wydziela się ze zbiorów partie książek i przekazuje je do gabinetów oraz pracowni szkolnych.
6.Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.
 
SZKOŁYV. NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY
§ 26
 1.      Szkoła zatrudnia nauczycieli etatowych, nauczyciela bibliotekarza etatowego, główną księgową,  referentów, woźnego – konserwatora, sprzątaczki.
§ 27
 1.Nauczyciele prowadzą pracę dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą a w szczególności:
1)      są odpowiedzialni za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów;
2)      prawidłowo organizują przebieg procesu dydaktycznego;
3)      dbają o pomoce dydaktyczne i powierzony ich opiece sprzęt szkolny;
4)      wspierają rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania;
5)      sprawiedliwie, jawnie, obiektywnie i bezstronnie oceniają uczniów;
6)      rozpoznają potrzeby uczniów i udzielają pomocy w eliminowaniu szkolnych niepowodzeń;
7)      doskonalą umiejętności dydaktyczne i wychowawcze oraz podnoszą poziom wiedzy merytorycznej.
§ 28
1.Dyrektor powołuje zespoły przedmiotowe dla nauczycieli danego przedmiotu lub przedmiotów pokrewnych.
2.Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora szkoły.
3.Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują:
1)      zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania, ścieżek edukacyjnych w gimnazjum, korygowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych a także uzgadnianie decyzji w sprawie wyboru programów nauczania i podręczników;
2)      wspólne opracowanie przedmiotowego sytemu oceniania oraz sposobów badania wyników nauczania;
3)      organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli;
4)      współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych a także w uzupełnianiu ich wyposażenia;
5)      wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole innowacji i autorskich programów nauczania.
 
§ 29
 1.Wychowawca klasy sprawuje opiekę nad uczniami a w szczególności:
1)      tworzy warunki wspomagające rozwój ucznia,  proces uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczności;
2)      inspiruje i wspomaga działania zbiorowe zespołów uczniowskich;
3)      podejmuje działania umożliwiające rozwiązanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej;
4)      otacza indywidualną opieką każdego wychowanka;
5)      planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespoły uczniowskie;
6)      otacza opieką przydzieloną salę lekcyjną lub wydzieloną część w szkole;
7)      ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy uwzględniając treści patriotyczne, regionalne, wychowawcze;
8)      współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie koordynując działania wychowawcze wobec ogółu uczniów a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka;
9)      utrzymuje kontakt z rodzicami w celu poznania potrzeb opiekuńczo – wychowawczych dzieci, okazania pomocy w działaniach wychowawczych rodziców, włączenia rodziców w sprawy życia klasy i szkoły.
2.Wychowawca kontaktuje się w szczególnych przypadkach z pedagogiem szkolnym,psychologiem, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu trudności pedagogicznych, wychowawczych, zdrowotnych.
3.Wychowawcy spotykają się z rodzicami na zebraniu klasowym co najmniej trzy razy w roku szkolnym, a z rodzicami ucznia sprawiającego trudności częściej – według potrzeb.
§ 30
 1.W celu wspomagania wychowawców, dyrektor powołuje w Szkole zespoły wychowawcze klas liceum, gimnazjum i szkoły zawodowej.
2.Dyrektor powołuje przewodniczących zespołów wychowawczych.
3.Zespoły wychowawcze opracowują roczny plan pracy wychowawczej, kryteria ocen zachowania. Pomagają w pracy wychowawczej początkującym nauczycielom.
4.Zespoły wychowawcze mogą korzystać z pomocy pedagoga szkolnego, Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, WOM, MODN i innych instytucji.
VI.UCZNIOWIE SZKOŁY
§ 31
 1.      Do Publicznego Gimnazjum Zespołu Szkół przyjmowani są absolwenci 6 – letniej szkoły podstawowej na podstawie świadectw.
2.      Dla uczniów, którzy po rocznym uczęszczaniu do gimnazjum i ukończeniu 15 roku życia nie rokują szansy na ukończenie gimnazjum w normalnym trybie, może być otworzony oddział przysposabiający do pracy.
3.      Do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół przyjmowani oraz Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół przyjmowani są absolwenci gimnazjum. Do szkół tych mogą uczęszczać uczniowie nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia.
4.      Do Publicznego Liceum dla Dorosłych przyjmowani są absolwenci gimnazjum, którzy najpóźniej w roku rozpoczęcia nauki kończą 18 lat. Istnieje możliwość przyjęcia absolwentów dawnych 8 – letnich szkół podstawowych.
5.      Do Publicznego Liceum Uzupełniającego oraz Publicznego Liceum Uzupełniającego dla Dorosłych przyjmowani są absolwenci zasadniczej szkoły zawodowej.
6.      Szczegółowe zasady i terminy rekrutacji corocznie określa Zarządzenie Opolskiego Kuratora Oświaty.
§ 32
1.Uczeń Zespołu Szkół ma prawo do:
 1)      właściwego zorganizowania procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
2)      opieki wychowawczej i stworzenia warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej oraz ochronę i poszanowanie godności;
3)      korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej w miarę posiadanych środków, we współpracy z władzami gminy oraz Radą Rodziców;
4)      życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym;
5)      swobodnego wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły a także światopoglądowych i religijnych jeśli nie narusza to dobra innych osób;
6)      rozwijania zainteresowań, zdolności, talentów;
7)      sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania;
8)       spotkania z dyrektorem szkoły i wyrażania swojej opinii dotyczącej życia szkoły;
9)      korzystania z poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego i zawodowego;
10)   korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;
11)   wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach działających w szkole;
12)   korzystania z konsultacji jako formy dodatkowej pomocy, którą prowadzić powinni wszyscy nauczyciele;
13)   poinformowania o sprawdzianach pisemnych z materiału przekraczającego trzy tematy z tygodniowym wyprzedzeniem, czego potwierdzeniem ma być wpis w dzienniku;
14)   poinformowania o ocenie pracy pisemnej najpóźniej po 14 dniach od dnia napisania pracy a 7 dni przed zakończeniem klasyfikacji końcoworocznej;
15)   odwołania się od oceny końcoworocznej wystawionej z naruszeniem przepisów prawa;
16)   reprezentowania szkoły w konkursach, olimpiadach, przeglądach artystycznych, zawodach sportowych itp.
17)  Posiadania pełnej wiedzy na temat kryteriów ocen z przedmiotów i zachowania.

§ 33

1.Uczeń Zespołu Szkół ma obowiązek:
 1)      systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły;
2)      przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły;
3)      być odpowiedzialnym za własne życie, zdrowie i higienę;
4)      wystrzegać się szkodliwych nałogów;
5)      dbać o wspólne dobro, mienie, ład i porządek w szkole;
6)      naprawiać wyrządzone szkody materialne;
7)      przestrzegać zasad kulturalnego współżycia;
8)      dbać o honor i tradycje Szkoły;
9)      podporządkować się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej oraz ustaleniom Samorządu Szkolnego;
10)  okazywać szacunek nauczycielom, wychowawcom, pracownikom szkoły, rodzicom,  starszym i kolegom.
2. Uczniowie Publicznego Gimnazjum Zespołu Szkół biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.
    1) Udział w projekcie edukacyjnym jest uwzględniany przy ustalaniu oceny z zachowania.
    2 )Udział w projekcie jest odnotowany na świadectwie ukończenia gimnazjum.
 3) W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor Zespołu Szkół może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego.
 4) Uczeń gimnazjum, który nie bierze udziału w realizacji projektu edukacyjnego, otrzymuje zapis na świadectwie ukończenia gimnazjum o nierealizowaniu projektu edukacyjnego.
§ 34
 1.W szkole obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych oraz innych urządzeń telekomunikacyjnych w czasie lekcji.
2.Uczniowie, którzy nie stosują się do tego zakazu są karani odebraniem telefonu i zdeponowaniem go w sejfie szkoły. Odbiór telefonu jest możliwy po zgłoszeniu się ucznia z rodzicem, przeprowadzeniu rozmowy wychowawczej oraz wyznaczeniu dodatkowej kary przez wychowawcę klasy.
§ 35
 1.Uczniów Zespołu Szkół obowiązuje noszenie stroju godnego ucznia.
2.Zakazane są stroje o wyzywających barwach i kroju a także noszenie wyzywającego makijażu i fryzur
3.Na uroczystościach szkolnych uczniowie są zobowiązani nosić odświętny strój szkolny (białą bluzkę lub koszulę, ciemne spodnie, ciemną spódnicę).
4.Uczniowie, którzy nie przestrzegają zasad noszenia stroju szkolnego są karani ujemnymi punktami według zasad punktowej oceny zachowania.
 
§ 36
1.Uczeń może być wyróżniony:
1)      dyplomem;
2)      pochwałą wychowawcy klasy;
3)      pochwałą dyrektora szkoły;
4)      nagrodą rzeczową;
5)      złotą tarczą i tytułem Honorowego Obywatela Szkoły;
6)      listem gratulacyjnym;
7)      świadectwem z barwami narodowymi;
8)      stypendium za wyniki w nauce lub znaczące osiągnięcia sportowe.
2.Uczeń Publicznego liceum Ogólnokształcącego może być wyróżniony Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Tryb zgłaszania kandydatów do tego wyróżnienia regulują odrębne przepisy.
 
§ 37
 
1.      Uczeń może być ukarany:
1)      upomnieniem;
2)      naganą wychowawcy klasy;
3)      naganą dyrektora szkoły;
4)      przeniesieniem do klasy równoległej na wniosek zespołu wychowawczego;
5)      czasowym zawieszeniem przywilejów uczniowskich;
6)      pracami społecznymi na rzecz szkoły.
2 . W przypadku uczniów szkół ponagimnazjalnych w szczególnych przypadkach uczeń może być decyzją dyrektora skreślony z listy uczniów - po zasięgnięciu opinii Samorządu Szkolnego i podjęciu stosownej uchwały przez Rade Pedagogiczną. Jest to możliwe w następujących przypadkach:
7)      porzucenie nauki – ciągła 14 – dniowa absencja nieusprawiedliwiona (po uzyskaniu wyjaśnień od rodziców lub prawnych opiekunów);
8)      wyczerpanie środków wychowawczych dostępnych w szkole, za wiedzą rodziców, gdy zastosowane środki zaradcze nie przynoszą efektów a uczeń dalej demonstruje lekceważenie obowiązków szkolnych i zasad współżycia społecznego;
9)      niewłaściwe zachowanie rażąco zagrażające życiu i zdrowiu swojemu i innych;
10)   w przypadku ucznia szkoły zawodowej: porzucenie praktyki, otrzymanie dyscyplinarnego zwolnienia z praktyki.
3.W przypadku ucznia gimnazjum, gdy zostaną wyczerpane środki wychowawcze dostępne szkole, za wiedzą rodziców, dyrektor szkoły może wystąpić do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienia ucznia do innej szkoły.
4.Wszystkie wymienione rodzaje kar maja wpływ na ocenę zachowania.
5.Na wniosek Rady Rodziców lub Samorządu Szkolnego, dyrektor szkoły może zawiesić na określony czas wykonanie kary. O decyzji zawiadamia zainteresowanego oraz Radę Pedagogiczną.
 
§ 38
 1.W szkole działa Rzecznik Praw Ucznia wybierany przez ogół uczniów w czasie wyborów do Samorządu Szkolnego.
2.Rzecznik reprezentuje uczniów  w ewentualnych sytuacjach problemowych. Pełni funkcję mediatora oraz występuje w imieniu uczniów w stosunku do Rady Pedagogicznej i dyrektora Szkoły.POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
§ 39
 1.      Szkoła używa dużej i małej pieczęci urzędowej z napisem Zespół Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie z godłem, wspólnej dla wszystkich szkół wchodzących w skład Zespołu.
2.      Wszystkie stemple szkół wchodzących w skład zespołu zawierają nazwę szkoły i Zespołu Szkół im. Bolesława Chrobrego.
3.      W świadectwach szkolnych i innych dokumentach wydanych przez szkołę podaje się nazwę Zespół Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie.
§ 40
1.Szkoła posiada sztandar: Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie.
2. Rada Pedagogiczna dokonuje wyboru składu pocztu sztandarowego w liczbie 6 uczniów liceum.
3. Po wyrażeniu zgody przez wytypowanych uczniów są oni zobowiązani do reprezentowania szkoły we wszystkich uroczystościach szkolnych i zewnętrznych.
4 W przypadku lekceważenia obowiązków przez skład pocztu sztandarowego i nieuzasadnionej odmowy reprezentowania szkoły, otrzymują oni ujemne punkty w wysokości określonej w regulaminie wystawiania oceny z zachowania.

§ 41
 
1.      Szkoła posiada własny ceremoniał szkolny:
1)      uroczysta inauguracja roku szkolnego ze ślubowaniem na sztandar uczniów klas pierwszych;
2)      uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej;
3)      dzień patrona szkoły;
4)      półmetki i studniówki organizowane przez Radę Rodziców;
5)      uroczyste pożegnanie absolwentów;
6)      uroczyste zakończenie roku szkolnego
 
 
§ 42
 1.Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
§ 43
 1.Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materialnej określają odrębne przepisy.
 
Statut uchwalony przez Radę Szkoły w dniu 21.06.2007r.

Zmiany wprowadzono 29.11.2010 r. uchwałą Rady Szkoły.