Przejdź do treści strony
Zespół Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie Biuletyn Informacji Publicznej

Efekt ekologiczny termomodernizacji

Niemodlin, 4.10.2013

Zapytanie ofertowe 2/2013
I. Zamawiający

Zespół Szkół im. Bolesława Chrobrego, ul. Opolska 34, 49-100 Niemodlin
NIP 754-18-16-484
Regon: 000195802

II. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest: Wyliczenie efektu ekologicznego w związku z termomodernizacją budynku szkoły przy ul. Opolskiej 34 w Niemodlinie.

Opracowanie powinno zawierać:
- analizę zużycia energii cieplnej i wykorzystania mocy zamówionej przed i po termomodernizacji;
- wyliczenie zmniejszenia zanieczyszczeń w postaci:
1 SO2;
2 NOx;
3 CO2;

- zapotrzebowanie na energię cieplną po termomodernizacji [MWh/rok].

III. Termin wykonania zamówienia
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 06.12.2013r

IV. Opis sposobu przygotowania oferty
Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- podpisana czytelnie przez oferenta.

V. Miejsce oraz termin składania ofert
1. Oferty proszę składać do. 15.10.2013 do godziny 12.00 w sekretariacie szkoły w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Wyliczenie efektu ekologicznego w związku z termomodernizacją budynku szkoły przy ul. Opolskiej 34 w Niemodlinie.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
5. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: http://zsniemodlin.biuletyn.info.pl
VI. Ocena ofert
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena ofertowa – 100%

VII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem:
 http://zsniemodlin.biuletyn.info.pl

VIII. Dodatkowe informacje
Dodatkowych informacji udziela Bożena Mirowska pod numerem telefonu 77 4606 222 oraz adresem email: moje10@op.pl

 

 

 

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT ZŁOŻONYCH DO 15.10.2013, godz. 12.00DOCXProtokól otwracie ofert na modernizację.docx

 


 

Metryczka
 • wytworzono:
  04-10-2013
  przez: Jacek Jasiński
 • opublikowano:
  04-10-2013 12:36
  przez: Jacek Jasiński
 • zmodyfikowano:
  16-10-2013 12:17
  przez: Jacek Jasiński
 • podmiot udostępniający:
  Zespół Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie
  odwiedzin: 2792
Dane jednostki:

Zespół Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie
49-100 Niemodlin
ul. Opolska 34
NIP: 754-18-16-484

Dane kontaktowe:

tel.: 774606222
fax: 774606222
e-mail: zsniemodlin@wodip.opole.pl
strona www: zsniemodlin.pl