Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Zamówienia powyżej 130.000 PLN

ZAKOŃCZENIE INWESTYCJI 04.11.2021r

PDFprotokół odnioru końcowego.pdf (710,77KB)
 

 

21.05.2021r

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

PDFzawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (415,97KB)
 

29.04.2021r ZESTAWIENIE OTWARTYCH OFERT 

Modernizacja boiska szkolnego, terenów zielonych oraz wjazdu przy Zespole Szkół w Niemodlinie

PDFzestawienie otwartych ofert.pdf (46,66KB)
 

29.04.2021r

Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia  2.096.423,00 zł

27.04.2021r

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Na podstawie art.284 ust.2 ustawy  z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Pzp.),

Zamawiający udziela wyjaśnień na zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia dla przedmiotowego postępowania. 

PDFWYJASNIENIA NR 2.pdf (135,04KB)

Przedmiotowe wyjaśnienia treści SWZ stanowią integralną jej część, są wiążące dla wszystkich Wykonawców

i należy je uwzględnić przy sporządzaniu i składaniu ofert.

 

26.04.2021r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Na podstawie art.284 ust.2 ustawy  z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Pzp.),

Zamawiający udziela wyjaśnień na zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia dla przedmiotowego postępowania. 

PYTANIA:

1) Dotyczy: Modernizacja boiska szkolnego, terenów zielonych oraz wjazdu przy Zespole Szkół w Niemodlinie

Proszę o dopuszczenie do przetargu trawy syntetycznej stosowanej na obiektach sportowych w Polsce Trawa posiada także badania na zgodność z normą EN 15330-1 obowiązującą dla sztucznych traw, które potwierdzą, że trawa spełnia wymogi w /w normie.

Stąd też proszę o dopuszczenie do przetargu trawy o niżej wymienionych w parametrach i dokumentach:

Rodzaj nawierzchni: trawa syntetyczna polietylenowa, Wysokość włókna: min.15mm; Rodzaj włókna- fibrylowana 100% polietylen

Grubość włókna min. 65um; Ilość pęczków- min. 44.000; Dtex: 6.600; Waga całkowita min. 2200g/m2

Dokumenty dla trawy:

- dokument potwierdzający zgodność parametrów nawierzchni z normą EN 15330-1

- Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

- Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.

-Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.

2) Dotyczy: Modernizacja boiska szkolnego, terenów zielonych oraz wjazdu przy Zespole Szkół w Niemodlinie

Pytanie 1
Pragniemy zauważyć, że najczęściej na boiska stosuje się trawy z wysokością włókna 20mm-25mm. Wysokość taka zapewnia odpowiednie warunki i komfort gry. Trawy o wysokości 10mm-15mm są trawami twardymi i   przeznaczone są do stosowania na kortach tenisowych. Trawa przez nas oferowana spełnia wymagania normy obowiązującej dla sztucznych traw EN 15330-1, czego dowodem jest posiadanie przez trawę raportu z badań. W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie do przetargu traw, które są standardowo stosowane na boiska o niżej wymienionych parametrach dokumentach:
Wysokość włókna min.20mm; Rodzaj włókna : monofilowe; Dtex min. 13.000; Gęstość trawy min. 350.000/m2; Waga włókna min. 1400g/m2
Waga całkowita min. 2600g/m2
Trawa [posiada poniższe dokumenty:
- raport z badań przeprowadzony przez laboratorium sportowe potwierdzający zgodność parametrów z normą EN 15330-1:2013 lub równoważną EN 15330-1:2014;
- karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta
- Atest PZH dla oferowanej nawierzchni
- Autoryzacja producenta trawy dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.

Pytanie 2 
Wśród dokumentów Zamawiający wymaga certyfikatu wg wytycznych PZLA. Pragniemy zauważyć, że dokument ten dotyczy nawierzchni poliuretanowych. Dla  nawierzchni ze sztucznej trawy nie wydaje się takiego certyfikatu. Zatem uzyskanie takie certyfikatu dla sztucznych traw jest niemożliwe .
W związku z powyższym prosimy o usuniecie wymogu przedstawienia certyfikatu wg wytycznych PZLA. 

3) Dotyczy: Modernizacja boiska szkolnego, terenów zielonych oraz wjazdu przy Zespole Szkół w Niemodlinie.
Nr zamówienia ZSN.271.01.2021

1. Dopuszczenie do udziału sztucznych traw posiadających deklarację zgodności z normą EN 15330-1
zamiast wymaganego raportu z badań na zgodność z normą lub aprobaty ITB.
Informujemy, że nie wydaje się aprobaty technicznej ITB dla nawierzchni sportowej. Ponadto, od 2017 roku uzyskanie tego dokumentu jest niemożliwe - nie wydaje się już takich dokumentów. Podkreślamy również, że aprobata ITB miała na celu potwierdzenie zgodności materiału z europejską normą. Deklaracja zgodności z normą EN 15330-1:2013 jest więc dokumentem nadrzędnym nad aprobatą ITB (której, ponownie podkreślam, już nie da się uzyskać). Informujemy również, że specjalistyczne laboratoria (np. Labosport, ISA-Sport, Sport Labs itd.)
przeprowadzają badania laboratoryjne dla traw piłkarskich powyżej 40mm. Nie przeprowadza się takich badań dla traw wielofunkcyjnych o wysokości włókna 10-25mm.
2. Rezygnację z wymogu oświadczenia producenta trawy syntetycznej, że jest członkiem ESTO.
Taki zapis zdecydowanie ogranicza konkurencję i eliminuje między innymi największego na świecie producenta sztucznej trawy. Proponowany producent posiada liczne Certyfikaty poświadczające najwyższą jakość, na przykład Certyfikat FIFA PREFFERED PRODUCEER, którym dysponuje tylko siedmiu producentów na świecie. Miejsce produkcji sztucznej trawy nie jest wyznacznikiem jej jakości. Zapis odnośnie członkostwa ESTO w znacznym stopniu uniemożliwi udział w postepowaniu wybranym producentom tylko i wyłącznie ze względu na
lokalizację – nie jest to wyznacznik ani jakości ani trwałości sztucznej trawy i nie ma nic wspólnego z lepszą żywotnością czy parametrami. Odrzucanie niektórych producentów tylko przez lokalizację jest rażącym ograniczeniem uczciwej konkurencji.
3. Zniesienie Certyfikatu według wytycznych PZLA.
Informujemy, że wymogi PZLA nie odnoszą się do nawierzchni ze sztucznej trawy i niemożliwe jest uzyskanie wymaganego Certyfikatu dla tego rodzaju nawierzchni. Informujemy również, że za powszechnie wymagane dokumenty dla traw wielofunkcyjnych uznaje się:
- kartę techniczną potwierdzoną przez producenta,
- autoryzację producenta trawy wraz z gwarancją,
- deklarację zgodności z PN EN 15330-1,
- atest PZH.

ODPOWIEDŹ

DOCXOdpowiedzi- przetarg-boisko LA Niemodlin-2021-04-26 (2).docx (15,48KB)

Przedmiotowe wyjaśnienia treści SWZ stanowią integralną jej część, są wiążące dla wszystkich Wykonawców

i należy je uwzględnić przy sporządzaniu i składaniu ofert.
 

 

14.04.2021r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji

pn.: Modernizacja boiska szkolnego, terenów zielonych oraz wjazdu  przy Zespole Szkół w Niemodlinie

Termin składania ofert upływa w dniu 29 kwietnia 2021 r. o godzinie 14:00

W załączeniu  

- Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w  BZP

- Specyfikacja warunków zamówienia wraz z załącznikami 

Link do postępowania na miniportalu:  https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/d0d01e8e-c377-4209-8f33-fcad11264be1

PDF1. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w BZP.pdf (102,24KB)
PDF2. Specyfikacja warunków zamówienia.pdf (876,00KB)
PDF4. wzór umowy (1).pdf (313,49KB)
DOCX5. formularz oferty.docx (34,27KB)
ZIP3. dokumentacja projektowa z przedmiarem.zip (25,51MB)
 

...........................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

JPEGScan2020-09-23_093245.jpeg (103,37KB)
JPEGScan2020-09-23_093428.jpeg (69,48KB)
JPEGzawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty str 1.jpeg (103,37KB)
JPEGzawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty str 2.jpeg (69,48KB)
 

W dniu 11 września 2020 roku o godz 14:15 w budynku Zespołu Szkół im.Bolesława Chrobrego w Niemodlinie, zostały otwarte koperty z ofertami na "Remont i docieplenie dachu budynku Zespołu Szkół w Niemodlinie:

PDFzestawienie ofert otwartych 11 09 2020r.pdf (230,75KB)

PDFzestawienie otwartych ofert.pdf (61,06KB)
 

 

27.08.2020rok

Przetarg nieograniczony pn.:

„Remont  i docieplenie dachu budynku Zespołu Szkół w Niemodline”

 Termin składania ofert upływa w dniu 11 września 2020 r. o godzinie 14:00

PDF1. ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP (1).pdf (413,03KB)
PDF2. SIWZ.pdf (953,52KB)
PDF4. wzór umowy.pdf (523,19KB)
DOCX5. Formularz oferty - edytowalny.docx (33,34KB)

 

ZMIANA TREŚCI SIWZ

Na podstawie art.38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez  dołączenie do SIWZ  zmienionego  przedmiaru i STWiOR pliki: 

projektową oraz aktualne przedmiary o nazwach: 

ZS NIEMODLIN_DACH PRZEDMIAR zmiana.pdf

ZS NIEMODLIN_DACH SPECYFIKACJE zmiana.pdf 

Zmiana treści SIWZ nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zmiana  ta stanowi integralną część SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców.

PDFZS NIEMODLIN_DACH PRZEDMIAR zmiana (1).pdf (297,31KB)

PDFZS NIEMODLIN_DACH SPECYFIKACJE zmiana (3).pdf (689,94KB)

 

 

 

 

 

 

 

05.09.2014 r.

Przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn

Wymiana instalacji wodno - kanalizacyjnej w budynku szkoły wraz z wiążącymi się po tej wymianie pracami remontowymi łazienek

Remont łazienek w ZS Niemodlin

11.07.2014 r.

Przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.

Wymiana instalacji wodno - kanalizacyjnej w budynku szkoły wraz z wiążącymi się po tej wymianie pracami remontowymi łazienek

Remont łazienek w ZS

UWAGA! postępowanie zostało unieważnione

24.06.2014 r.

Przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.

Wymiana instalacji wodno - kanalizacyjnej w budynku szkoły wraz z wiążącymi się po tej wymianie pracami remontowymi łazienek.

Remont łazienek w budynku ZS

UWAGA! postępowanie zostało unieważnione dnia 08 lipca 2014 r.

10.06.2014 r.

Przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.

Wymiana instalacji wodno - kanalizacyjnej w budynku szkoły wraz z wiążącymi się po tej wymianie pracami remontowymi łazienek.

Remont łazienek

UWAGA! postępowanie zostało unieważnione dnia 24 czerwca 2014 r.

20.05.2014 r.

Przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.

Przeprowadzenie sędziowania jako sędzia główny podczas dwóch turniejów szachowych dla uczniów gimnazjum i liceum, organizowanych przez Zespół Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie w ramach realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.

Przetarg Omnibus-sędzia szachowy

09.04.2014 r.

Przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn:

Przeprowadzenie 16h zajęć terapeutycznych dla uczniów gimnazjum i liceum w ramach zajęć z poradnictwa i doradztwa edukacyjno-zawodowego, stanowiących część zamówienia pn: " Przeprowadzenie pozalekcyjnych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, ukierunkowanych na rozwój dodatkowych zainteresowań uczniów ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji kluczowych oraz z poradnictwa i doradztwa zawodowego dla młodzieży uczęszczającej do Publicznego Gimnazjum i Publicznego Liceum Ogólnokształcacego Zespołu Szkół w Niemodlinie w ramach realizacji projektu pt." Omnibus Powiatu Opolskiego" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 -2013.

Przetarg Omnibus - zajęcia z psychologiem

21.03.2014

Przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn:

„Przeprowadzenie pozalekcyjnych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, ukierunkowanych na rozwój dodatkowych zainteresowań uczniów ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji kluczowych oraz z poradnictwa i doradztwa zawodowego dla młodzieży uczęszczającej do Publicznego Gimnazjum i Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół w Niemodlinie w ramach realizacji projektu pt. „Omnibus Powiatu Opolskiego" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013

Przetarg Omnibus

 

30.03.2012

Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku szkolnym  Zespołu Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie, ul. Opolska 34 w ramach projektu „Ograniczenie niskiej emisji w jednostkach organizacyjnych Powiatu Opolskiego

Szczegóły Przetarg Omnibus - zajęcia z psychologiem