Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Zamówienia poniżej 130.000 PLN

 BRAK ROZSTRZYGNIĘCIA Z POWODU BRAKU OFERT

  W określonym terminie nie wpłynęły żadne oferty

Zmiana terminu składania ofert

DOTYCZY: zaproszenia do złożenia oferty „Dostawa energii elektrycznej do Zespołu Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie"

Pkt.9 otrzymuje brzmienie:

Termin przesyłania ofert upływa w dniu 17.12.2021r do godz 1000

 

Zespół Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie

ul. Opolska 34, 49-100 Niemodlin

 

Niemodlin 03 grudnia 2021 r.

Zaproszenie do złożenia oferty

(dostawy)

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Zespół Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie

ul. Opolska 34, 49-100 Niemodlin

e-mail : ks.niemodlin@prokonto.pl

https://zsniemodlin.szkolnastrona.pl/

2. Tryb udzielania zamówienia.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej mniejszej od kwoty 130.000,00 złotych. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych

3. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia.

Dostawa energii elektrycznej do Zespołu Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie

CPV 09000000-3

  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do Zamawiającego (zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy ), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne;

  2. Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2023 r. wynosi 80.000,00 kWh; taryfa C11

 

  1. Wykonanie czynności wynikających z pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik nr 2 do projektu umowy, w szczególności Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zgłoszenia wskazanemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji zawartej z Wykonawcą umowy sprzedaży energii elektrycznej, składania oświadczeń woli oraz ustalania w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych informacji w zakresie wypowiadania dotychczas obowiązującej umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji (dotyczy umów kompleksowych), reprezentowania Zamawiającego przed właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w sprawach związanych z zawarciem umowy o świadczenie usług dystrybucji;

  2. Zamawiający informuje, że proces zmiany sprzedawcy odbywa się po raz kolejny.

 

  1. Szczegółowe informacje zawarte zostały w Załączniku nr 1 do projektu umowy;

 

CPV 09000000-3

4. Termin wykonania zamówienia : od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2023r.

5. Warunki udziału w postępowaniu.

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

 1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny,

 1. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

posiadają aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

 1. sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

 1. zdolności technicznej lub zawodowej;

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 5 Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:

 1. aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

 2. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w zaproszeniu

7. Termin związania ofertą.

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

8. Opis sposobu przygotowywania oferty.

1. Wymagania podstawowe.

1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę.

2) Oferta musi obejmować całość zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

3) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.

4) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty

5) We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy firmy i siedziby.

6) Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii.

2. Zawartość oferty.

Kompletna oferta musi zawierać:

 1. formularz oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zaproszenia wraz z wymaganymi wykazami,

 2. dokumenty wymienione w pkt 6 niniejszego zaproszenia

9. Miejsce oraz termin składania ofert.

Ofertę należy przesłać na adres email Zamawiającego: ks.niemodlin@prokonto.pl

Termin przesłania oferty upływa w dniu 13 grudnia 2021r. o godzinie 10:00

DOCXzaproszenie NIEMODLIN.docx (48,14KB)
PDFZaproszenie do złożenia oferty Energii Elektr.pdf (961,16KB)
 

........................................................................................................................................................................................................

30.03.2021r 

PDFProtokól zmiany wykonawcy malowanie.pdf (212,02KB)
 

15.03.2021r

PDFProtkół postępowania w trybie zaproszenia do złożenia oferty Malowanie.pdf (495,93KB)
 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zaproszenia do składania ofert pn.

Malowanie pomieszczeń na II piętrze budynku szkoły

 

Nazwa wykonawcy

Cena ofertowa brutto

Gwarancja ilość m-cy

Kamastra Sp. z o.o.

62-800 Kalisz, ul. Dobrzecka 69-71

84.000 zł

36

 

zestawienie ofert z dnia 05.03.2021r

DOCXzestawienie otwartych ofert.docx (13,88KB)
 

23.02.2021r

Zaproszenie do złożenia oferty: Malowanie pomieszczeń na II piętrze budynku szkoły

DOCzaproszenie-malowanie.doc (60,00KB)
DOCXformularz oferty.docx (17,90KB)
DOCWYMIARY SAL LEKCYJNYCH m.doc (11,00KB)

DOCwzór umowy malowanie.doc (42,00KB)
PDFZS NIEMODLIN_roboty malarskie przedmiar B.pdf (224,55KB)

12.02.2021r

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zaproszenia do składania ofert pn.

 

Wymiana oświetlenia w salach lekcyjnych na II piętrze budynku szkoły

 

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę :

 

Nazwa wykonawcy

Cena ofertowa brutto

 

Zakład Instalatorstwa Elektrycznego

Zbigniew Łydka

ul. Nowa 14/3, 49-100 Niemodlin

 

35.935,07zł

 

PDFProtokół Postępowania w trybie zaproszenia do złożenia oferty.pdf (592,02KB)
 

 

08.02.2021r

Wymiana oświetlenia w salach lekcyjnych na II piętrze budynku szkoły

Zadane pytania i odpowiedzi do zaproszenia 

DOCOdpowiedzi na pytania 05_02_2021.doc (23,50KB)

Przedmiar-obowiązujący

PDFZS NIEMODLIN OSWIETLENIE PRZEDMIAR ZAMIENNY.pdf (250,01KB)
 

03.02.2021r

Zaproszenie do złożenia oferty

Wymiana oświetlenia w salach lekcyjnych na II piętrze budynku szkoły

DOC1zaproszenie-.doc (61,00KB)
DOCXformularz oferty.docx (17,90KB)
DOCWYMIARY SAL LEKCYJNYCH.doc (11,00KB)
DOCwzór umowy.doc (42,50KB)
PDFZS NIEMODLIN OSWIETLENIE PRZEDMIAR 03.pdf (248,70KB)


 

Ze względu na dodatkowe prace instalacyjne w salach, przedmiar ulegnie modyfikacji.

Nowe zaproszenie ofertowe ukaże się 03 luty 2021r.

Za utrudnienia przepraszamy

28.01.2021r

Zaproszenie do złożenia oferty

Wymiana oświetlenia w salach lekcyjnych na II piętrze budynku szkoły

DOC1zaproszenie-.doc (61,00KB)
DOCXformularz oferty.docx (17,90KB)
DOCwzór umowy.doc (42,50KB)
PDFZS NIEMODLIN OSWIETLENIE PRZEDMIAR.pdf (177,17KB)

Zmiana w przedmiarze : PDFZS NIEMODLIN OSWIETLENIE PRZEDMIAR 02.pdf (176,57KB)

DOCWYMIARY SAL LEKCYJNYCH.doc (11,00KB)
 


 

 

03.10.2019r

Wynik wyboru oferty na wykonanie ogrodzenia terenu szkoły

ODTWYBRANA OFERTA.odt (11,77KB)
 

 

19.09.2019r.

Zapytanie ofertowe na wykonanie ogrodzenia terenu szkoły

Zaproszenie do złożenia oferty

DOC1.zaproszenie (1).doc (60,50KB)

Przedmiar

PDF2.ZS NIEMODLIN OGRODZENIE PRZEDMIAR.pdf (288,44KB)

Wzór umowy

DOC3.wzór umowy.doc (42,00KB)

Formularz oferty

DOCX4.formularz oferty.docx (17,91KB)
 

 

08.04.2016 r.

Zapytanie ofertowe na wykonanie projektu boiska szkolnego

Projekt boiska szkolnego

04.10.2013

Zapytanie ofertowe na wyliczenie efektu ekologicznego termomoderniczacji

Efekt ekologiczny termomodernizacji

 

20.05.2013

Nr sprawy: ZSN.D.2100.1.2013

Zapytanie ofertowe na wykonanie robót remontowych – remontu tynków korytarzy i klatek schodowych oraz malowania korytarzy i klatek schodowych Zespołu Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie

Roboty remontowe - malowanie korytarzy

Środki własne

Roboty zostały wykonane do 24.08.2013 przez firmę REM-BUD Andrzej Głąb, ul. Sienkiewicza, 49-100 Niemodlin

 

30.04.2012

Zapytanie ofertowe na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wymianą instalacji CO w Zespole Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie w ramach projektu z zakresu ochrony powietrza, odnawialnych źródeł energii współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

W ramach zamówienia publicznego BZP 99640-2012

Zapytanie ofertowe nadzór inwestorski

Projekt pn.: "Ograniczenie niskiej emisji w jednostkach organizacyjanych Powiatu Opolskiego"

 

09.03.2012

Zapytanie ofertowe na wykonanie tablic informacyjnych w ramach promocji projektu z zakresu ochrony powietrza, odnawialnych źródeł energii współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Opolskiego na lata 2007- 2013

Przejdź do zapytania Tablice informacyjne

Projekt pn.: "Ograniczenie niskiej emisji w jednostkach organizacyjanych Powiatu Opolskiego"