Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Praca

 

08.02.2024r

O G Ł O S Z E N I E   O    N A B O R Z E

Dyrektor Zespołu Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie ogłasza nabór na stanowisko

starszego referenta do sekretariatu Zespołu Szkół w Niemodlinie

w wymiarze: ETAT.

DOCkwestionariusz osobowy dla osoby ubiegajacej sie o zatrudnienie.doc (19,50KB)
DOCXO G Ł O S Z E N I E.docx (12,87KB)
DOCXopis-stanowiska ETAT.docx (11,86KB)
 

 

 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

Dyrektor Zespołu Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze:

samodzielny referent

wybrana została: Pani Kamila Duda

UZASADNIENIE

Pani Kamila Duda spełnia wszystkie wymogi określone w „Ogłoszeniu o naborze” z dnia 01.12.2021r. na wolne stanowisko urzędnicze.

Posiada preferowane wykształcenie kierunkowe, w tym formalne wykształcenie ekonomiczne oraz doświadczenie w obszarze rachunkowości, kandydatka może podjąć pracę we skazanym terminie podanym przez Dyrektora ZS Niemodlin tj. 01.01.2022r – w ocenie Komisji Rekrutacyjnej – daje gwarancję właściwej realizacji zadań określonych w ogłoszeniu o naborze na stanowisko samodzielnego referenta do księgowości w Zespole Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie.

                                                                                                                                 Dyrektor Zespołu Szkół w Niemodlinie

                                                                                                                                                            Violetta Szczyrk


 

 

O G Ł O S Z E N I E   O    N A B O R Z E

Dyrektor Zespołu Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie ogłasza nabór na stanowisko

samodzielnego referenta do księgowości Zespołu Szkół w Niemodlinie

w wymiarze: ETAT.

 

 1. Wymagania niezbędne na w/w stanowisku:

  1. Wykształcenie co najmniej średnie ekonomiczne.

  2. Nie wymagany staż pracy.

  3. Umiejętność obsługi programów księgowych.

  4. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku.

  5. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych.

  6. Nieposzlakowana opinia.

  7. Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 2. Wymagania dodatkowe w stosunku do kandydata na wolne stanowisko:

  1. Sumienność i rzetelność.

  2. Umiejętność samodzielnej pracy i pracy w zespole oraz obsługi petenta.

  3. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.

  4. Obsługa programu Wolters Kluwer ProgMan (płace, finanse, ZUS, US itd)

 3. Zakres obowiązków na stanowisku samodzielnego referenta w księgowości

          Zespołu Szkół w Niemodlinie:

   • sporządzanie list płac,

   • obsługa programu finansowo-księgowego,

   • prowadzenie urządzeń księgowych,

   • sporządzanie sprawozdań finansowych,

   • obsługa programu płatnik

IV . Wymagane dokumenty:

1. Podanie o przyjęcie do pracy na stanowisku samodzielnego referenta.

  1. List motywacyjny.

  2. Curriculum Vitae.

  3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

  4. Kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i zdobyte kwalifikacje zawodowe.

  5. Oświadczenie kandydata o niekaralności.

  6. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i  korzystaniu w pełni z praw publicznych.

  7. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego w/w stanowiska.

  8. Oświadczenie, że w przypadku wyboru jego kandydatury nie będzie wykonywał czynności, które stałyby w sprzeczności z wykonywanymi obowiązkami służbowymi.

  9. Oświadczenie o znajomości przepisów i zagadnień o których mowa w części
   II i III niniejszego ogłoszenia.

Wymienione wyżej dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem: Nabór na stanowisko samodzielnego referenta do księgowości Zespołu Szkół w Niemodlinie” w sekretariacie Zespołu Szkół w Niemodlinie w terminie do 16.12.2021 r. (czwartek) do godz. 14°°.

Dokumenty, które zostaną dostarczone do Zespołu Szkół w Niemodlinie po terminie określonym wyżej, pozostaną bez rozpatrzenia.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 17.12.2021 r. (piątek) o godz. 9°° w siedzibie Zespołu Szkół w Niemodlinie.

Z zasadami postępowania przy naborze kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowisko urzędnicze w Zespole Szkół w Niemodlinie można zapoznać się w sekretariacie Zespołu Szkół w Niemodlinie 

Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na str. BIP ZS Niemodlin.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 77 4606222.

 

Uwaga: List motywacyjny i CV powinny być zaopatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). i podpisane.

DOCkwestionariusz osobowy dla osoby ubiegajacej sie o zatrudnienie.doc (19,50KB)

DOCXopis-stanowiska ETAT.docx (15,88KB)
 

 

 

 

 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

Dyrektor Zespołu Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

wybrana została: Pani Bożena Mirowska

UZASADNIENIE

Pani Bożena Mirowska spełnia wszystkie wymogi określone w „Ogłoszeniu o naborze” z dnia 09.10.2019 r. na wolne stanowisko urzędnicze.

Posiada preferowane wykształcenie kierunkowe, w tym formalne wykształcenie ekonomiczne oraz długoletnie nieprzerwane doświadczenie w pracy księgowej, spełnia niezbędne kryteria do pełnienia funkcji głównego księgowego. – w ocenie Komisji Rekrutacyjnej – daje gwarancję właściwej realizacji zadań określonych w ogłoszeniu o naborze na stanowisko głównego księgowego w Zespole Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie.

Niemodlin, 24 październik 2019r

Barbara Panecka

ODTProtokół komisji rekrutacyjnej.odt (18,85KB)
 

 

 

Informacja o wynikach I etapu naboru na wolne stanowisko urzędnicze GŁÓWNY KSIĘGOWY

Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku wstępnej selekcji na wyżej wymienione stanowisko pracy do następnego etapu naboru zakwalifikował się następujący kandydat spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu: Bożena Mirowska.

Niemodlin 24.10.2019 r.

 

 

 

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO: GŁÓWNY KSIĘGOWY

OGŁOSZENIE O NABORZE

ODTogłoszenie o naborze.odt (22,67KB)


OPIS STANOWISKA

ODTopis stanowiska.odt (20,19KB)


REGULAMIN NABORU

DOCregulamin-naboru-na-wolne-stanowisko-urzednicze-2 (1).doc (101,50KB)
 

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

DOCXkwestionariusz-osobowy-dla-osoby-ubiegajacej-sie-o-zatrudnienie (1).docx (10,58KB)
PDFkwestionariusz-osobowy-dla-osoby-ubiegajacej-sie-o-zatrudnienie (1).pdf (120,34KB)
 

OŚWIADCZENIA KANDYDATÓW

DOCXoswiadczenia-wymagane.docx (9,25KB)
PDFoswiadczenia-wymagane.pdf (112,41KB)
DOCXoswiadczenie-o-wyrazeniu-zgody-na-przetwarzanie-danych-osobowych-zawartych-w-dokumentach-aplikacyjnych.docx (10,28KB)

Niemodlin 09.10.2019r

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

Dyrektor Zespołu Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze:

samodzielny referent

wybrana została: Pani Katarzyna Kieloch

UZASADNIENIE

Pani Katarzyna Kieloch spełnia wszystkie wymogi określone w „Ogłoszeniu o naborze” z dnia 20.08.2018 r. na wolne stanowisko urzędnicze.

Posiada preferowane wykształcenie kierunkowe, w tym formalne wykształcenie ekonomiczne oraz długoletnie nieprzerwane doświadczenie w pracy z ludźmi – w ocenie Komisji Rekrutacyjnej – daje gwarancję właściwej realizacji zadań określonych w ogłoszeniu o naborze na stanowisko samodzielnego referenta do księgowości w Zespole Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie.

Niemodlin, 13 września 2018 r.

Barbara Panecka

DOCXprotokol.docx (16,73KB)
 

Informacja o wynikach I etapu naboru na wolne stanowisko urzędnicze samodzielny referent

Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku wstępnej selekcji na wyżej wymienione stanowisko pracy do następnego etapu naboru zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu: Korzanowska Dagmara, Kieloch Katarzyna, Choroszy Magdalena.


Niemodlin, 20.08.2018 r.

Załącznik nr 2 do Regulaminu naboru
na wolne stanowiska urzędnicze,
w tym kierownicze stanowiska urzędnicze


 

Dyrektor Zespołu Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

samodzielny referent

 

 1. Wymagania formalne:

a) wykształcenie wyższe (preferowany kierunek związany z administracją publiczną, rachunkowością i finansami, ekonomią),

b) staż pracy: nie wymagany (preferowane doświadczenie zawodowe w jednostce samorządu terytorialnego lub jednostce budżetowej),

c) znajomość: ustawy Karta Nauczyciela, ustawy Kodeks Pracy, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o rachunkowości.

2. Wymagania dodatkowe:

a) kurs dotyczący prowadzenia spraw kadrowych,

b) znajomość obsługi programów: Kadry, SIO, Przelewy, rVat,

       c) umiejętność korzystania z przepisów prawa.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

prowadzenie spraw kadrowych razem z Dyrektorem szkoły: przygotowywanie umów o pracę i angaży, prowadzenie akt osobowych pracowników, sporządzanie świadectw pracy, sporządzanie dokumentacji emerytalnej pracownikom, bieżące sprawy kadrowe, prowadzenie bazy danych Systemu Informacji Oświatowych (SIO), sporządzanie sprawozdań do GUS-u, archiwizowanie dokumentacji kadrowej i księgowej, inne zlecone przez Dyrektora szkoły oraz

pomoc w księgowości: pieczętowanie i opisywanie faktur wpływających do księgowości, sporządzanie przelewów, prowadzenie kartotek spłat pożyczek, sporządzanie umów o wynajem oraz prowadzenie rejestru umów z wynajmującymi, wystawianie faktur, pomoc przy sprawozdaniach, inne zlecone prace przez Głównego księgowego.

4. Wymagane dokumenty:

  1. CV,

  2. list motywacyjny,

  3. kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie od obecnego pracodawcy
   (w przypadku posiadanego stażu pracy),

  4. kserokopię dyplomów potwierdzających wykształcenie,

  5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

  6. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, albo dokument zawierający dane w tym zakresie,

  7. oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych,

  8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych w dokumentach aplikacyjnych niezbędnych dla potrzeb rekrutacji na wolne stanowisko według załącznika nr 7 do Regulaminu naboru,

i) oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze.

5. Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być przez kandydata własnoręcznie podpisane
i złożone osobiście lub doręczone listownie w terminie do dnia 07.09.2018 r. do godz. 10:00 pod adresem: sekretariat Zespół Szkół im. Bolesława Chrobrego, ul. Opolska 34, 49-100 Niemodlin w zaklejonych kopertach z dopiskiem:

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze-samodzielny referent”

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie (decyduje data wpływu), nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w Zespole Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie w dniu 07.09.2018 r. o godz. 10:30.

Z Regulaminem naboru na wolne stanowiska urzędnicze można się zapoznać na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, w sekretariacie szkoły lub u pracownika ds. kadrowych w Zespole Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 774606222.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do drugiego etapu naboru zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej.

O terminie testu kwalifikacyjnego i/lub rozmowy kwalifikacyjnej osoby spełniające wymagania formalne zostaną poinformowani telefonicznie (lub w przypadku nieodbierania telefonu pisemnie pocztą tradycyjną).

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Zespołu Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie.

Niemodlin, 20.08.2018r.                                                            Barbara Panecka (podpis Dyrektora szkoły)

 

pliki do pobrania:

 DOCregulamin naboru na wolne stanowisko urzędnicze-2.doc (101,00KB)
 

 DOCopis stanowiska-1.doc (18,00KB)
 

 

 

 

Niemodlin, 24.02.2012 r.

 

O G Ł O S Z E N I E O N A B O R Z E

 

Dyrektor Zespołu Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie ogłasza nabór na stanowisko starszego referenta do księgowości Zespołu Szkół w Niemodlinie

w wymiarze ½ etatu.

 

 1. Wymagania niezbędne na w/w stanowisku:

  1. Wykształcenie wyższe.

  2. Nie wymagany staż pracy.

  3. Umiejętność obsługi programów księgowych.

  4. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku.

  5. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych.

  6. Nieposzlakowana opinia.

  7. Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

 1. Wymagania dodatkowe w stosunku do kandydata na wolne stanowisko:

  1. Sumienność i rzetelność.

  2. Umiejętność samodzielnej pracy i pracy w zespole oraz obsługi petenta.

  3. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.

 

 1. Zakres obowiązków na stanowisku starszego referenta w księgowości

Zespołu Szkół w Niemodlinie:

   • sporządzanie list płac,

   • obsługa programu finansowo-księgowego,

   • prowadzenie urządzeń księgowych,

   • sporządzanie sprawozdań finansowych,

   • obsługa programu płatnik.

 

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 201, poz. 1183) podaje się informację:

a) o warunkach pracy na danym stanowisku – praca w budynku

Zespołu Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie przy

ul. Opolskiej 34, parter (dojazd dla niepełnosprawnych),

w wymiarze ½ etatu, z przewagą wysiłku umysłowego,

lekka siedząca, samodzielna, wymagająca dobrej ostrości wzroku

(obsługa monitora komputera),

b) o procentowym wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

w Zespole Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie – udział

procentowy etatów osób ze stopniem niepełnosprawności do

ogólnej liczby etatów osób zatrudnionych na dzień 24.02.2012 r.

wynosi 0 %.

 

 1. Wymagane dokumenty:

1. Podanie o przyjęcie do pracy na stanowisku starszego referenta.

  1. List motywacyjny.

  2. Curriculum Vitae.

  3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

  4. Kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i zdobyte kwalifikacje zawodowe.

  5. Oświadczenie kandydata o niekaralności.

  6. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i  korzystaniu w pełni z praw publicznych.

  7. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego w/w stanowiska.

  8. Oświadczenie, że w przypadku wyboru jego kandydatury nie będzie wykonywał czynności, które stałyby w sprzeczności z wykonywanymi obowiązkami służbowymi.

  9. Oświadczenie o znajomości przepisów i zagadnień o których mowa w części
   II i III niniejszego ogłoszenia.

 

 1. Wymienione wyżej dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem: Nabór na stanowisko starszego referenta do księgowości Zespołu Szkół w Niemodlinie” w sekretariacie Zespołu Szkół w Niemodlinie w terminie do 05.03.2012 r. (poniedziałek) do godz. 15°°.

Dokumenty, które zostaną dostarczone do Zespołu Szkół w Niemodlinie po terminie określonym wyżej, pozostaną bez rozpatrzenia.

 

 1. Otwarcie ofert nastąpi dnia 06.03.2012 r. (wtorek) o godz. 9°° w siedzibie Zespołu Szkół w Niemodlinie.

 

 1. Z zasadami postępowania przy naborze kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowisko urzędnicze w Zespole Szkół w Niemodlinie można zapoznać się
  w sekretariacie Zespołu Szkół w Niemodlinie lub na str. internetowej
  www.zs.niemodlin.org

 

Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na str. internetowej Szkoły oraz na tablicy ogłoszeń Zespołu Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie ul. Opolska 34. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 77 4606222.

 

Uwaga: List motywacyjny i CV powinny być zaopatrzone klauzulą: ‘ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.), oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r.
o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz.1458 ze zm.)
i podpisane.

 

POBIERZ PLIKI (ogłoszenie, kwestionariusz, zasady postępowania przy naborze, załączniki) ZIPpraca1.zip (61,90KB)

 

 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

 

Dyrektor Zespołu Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie

informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru

na wolne stanowisko urzędnicze:

 

starszy referent do księgowości

 

wybrany został: Pan Bartłomiej Romanowski

 

UZASADNIENIE

 

Pan Bartłomiej Romanowski spełnia wszystkie wymogi określone w „Ogłoszeniu o naborze” z dnia 24.02.2012 r. na wolne stanowisko urzędnicze.

 

Posiadane przygotowanie zawodowe oraz umiejętność obsługi programów komputerowych – w ocenie Komisji Rekrutacyjnej – dają gwarancję właściwej realizacji zadań określonych w ogłoszeniu o naborze na stanowisko starszego referenta do księgowości w Zespole Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie.

 

 

Niemodlin, 8 marca 2012 r.

Barbara Panecka

 

 

 

_______________________________________

(podpis i pieczęć Dyrektora)