Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOLNEGO

 

I.                   Wstęp

 

 1. Samorząd szkolny Zespołu Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie zwany dalej Samorządem działa w oparciu o art. 55 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.
 2. Samorząd zrzesza i reprezentuje wszystkich uczniów szkoły. Jest organizacją niezależną od administracji oświatowej, jakiejkolwiek partii czy ugrupowań politycznych.
 3. Samorząd jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów szkoły.

 

II.                Władze Samorządu

 

 1. Władzami Samorządu są:

1)      Rada Przedstawicieli Samorządów Klasowych zwana dalej Radą;

2)      Zarząd Samorządu Szkolnego zwany dalej Zarządem.

 1. Rada składa się z przewodniczących wszystkich klas.
 2. Do kompetencji Rady należy:

1)      uchwalanie Regulaminu Samorządu i innych regulaminów wewnętrznych oraz dokonywanie niezbędnych zmian i poprawek;

2)      wybór Komisji Wyborczej, która przeprowadza wybory do władz Samorządu oraz wybór opiekuna Samorządu, powoływanie spośród członków Rady komisji oraz mianowanie ich przewodniczących;

3)      w zebraniach Rady mają prawo uczestniczyć przedstawiciele Zarządu oraz Opiekun Samorządu;

4)      zebrania zwołuje i prowadzi Przewodniczący Samorządu lub osoba przez niego upoważniona.

 1. Zarząd kieruje bieżącą pracą Samorządu.
 2. Zarząd składa się z 6 uczniów: Przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i czterech członków.
 3. Powołanie Zarządu odbywa się w wyborach tajnych, powszechnych, w których uczestniczą wszyscy uczniowie szkoły.
 4. Do kompetencji Zarządu należy:

1)      kierowanie pracą Samorządu

2)      reprezentowanie Samorządu

3)      powoływanie sekcji i mianowanie ich przewodniczących.

 1. W czasie trwania nauki w szkole zebrania odbywają się w zasadzie raz w miesiącu lub w zależności od potrzeb. Zebranie zwołuje i prowadzi Przewodniczący Samorządu lub inny członek Zarządu przez niego upoważniony.
 2. Zarząd na pierwszym posiedzeniu uchwala podział obowiązków członków Zarządu, który przedstawia do wiadomości Radzie.
 3. Członkowie Rady oraz Zarządu mają obowiązek aktywnego udziału w pracach Samorządu.
 4. Władze Samorządu są zobowiązane do informowania uczniów o ich prawach i obowiązkach związanych z nauką w szkole oraz udziałem w Samorządzie.
 5. Władze Samorządu są zobowiązane do obrony praw i godności uczniów.

 

III.             Kadencja władz. Wybory

 

 1. Kadencja wszystkich władz Samorządu trwa jeden rok szkolny.
 2. Członkami władz Samorządu mogą być wyłącznie uczniowie szkoły. W chwili odejścia ucznia ze szkoły przestaje on być członkiem Samorządu i jego władz.
 3. Wybory organizuje i nadzoruje Komisja Wyborcza. Zarządzenie o wyborach rozwiesza się w formie plakatów na tablicy ogłoszeń oraz ogłasza w każdej klasie.
 4. Wraz z ogłoszeniem wyborów zarządza się tryb i termin zgłaszania kandydatów..
 5. Wybory są tajne i uczestniczą w nich wszyscy uczniowie.
 6. W skład zarządu wchodzą kandydaci, którzy otrzymali kolejno największą ilość głosów.