Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Regulamin Rady Rodziców

REGULAMIN

 

Rady Rodziców Zespołu Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie

 

I.                   Postanowienia ogólne

 

 1. Regulamin niniejszy opracowany został na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, zmian w ustawie wprowadzonych ustawą z dnia 11 kwietnia 2007r (Dz. U. nr 80, poz. 542) oraz statutu Zespołu Szkół  w Niemodlinie.

 

 

II.                Cele i zadania Rady Rodziców

 

 1. Podstawowymi zadaniami Rady Rodziców są:

1)      uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną:

a)      programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,

b)      programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli, rodziców;

2)      opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły;

3)      opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.

4)      współudział rodziców (opiekunów) w doskonaleniu organizacji nauczania, pracy wychowawczej i opiekuńczej zespołu;

5)      prezentowanie wobec Rady Pedagogicznej i dyrektora szkoły, a także organu prowadzącego opinii rodziców (opiekunów) we wszystkich istotnych sprawach zespołu;

6)      współdziałanie z dyrektorem zespołu, Radą Pedagogiczną w sprawach  wychowania i kształcenia dzieci;

7)      upowszechnianie wśród rodziców przy współpracy z organizacjami oświatowymi i społecznymi wiedzy o wychowaniu i funkcjonowaniu instytucji opiekuńczo – wychowawczych;

8)      pozyskanie rodziców do czynnego udziału w realizacji programu nauczania i opieki oraz udzielanie pomocy materialnej zespołowi w tym zakresie;

9)      tworzenie właściwego klimatu społecznego i warunków materialnych do funkcjonowania szkoły.

 

III.             Skład i struktura Rady Rodziców

 

 1. W skład rady rodziców wchodzą:

a)      po jednym przedstawicielu rad klasowych, wybranych w wyborach tajnych przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału

 1. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
 2. Najwyższą władzą ogółu rodziców jest plenarne zebranie rodziców. Zebranie jest zwoływane nie rzadziej niż raz w roku szkolnym.
 3. Na plenarnym zebraniu Rady Rodziców zostaje wybrane:

1)      Prezydium – jako wewnętrzny organ kierujący pracami Rady Rodziców;

 1. Prezydium Rady Rodziców składa się z 5 – 15 członków, tak by można było wyłonić przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza, skarbnika oraz 3 – 10 członków prezydium. Prezydium dokonuje swojego ukonstytuowania na swym pierwszym posiedzeniu.
 2. Prezydium Rady Rodziców może powoływać stałe lub doraźne komisje i zespoły robocze spośród swoich członków, członków Rady Rodziców i osób współdziałających z rodzicami.

 

 

IV.             Tryb podejmowania uchwał przez Radę Rodziców i jej organy wewnętrzne

 

 1. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej ½ regulaminowego składu danego organu.
 2. Listę uczestników posiedzenia danego organu oraz kworum ustala każdorazowo sekretarz organu lub przewodniczący.
 3. Uchwały są zapisywane w protokole posiedzenia Rady Rodziców lub posiedzenia Prezydium Rady.

 

V.                Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady Rodziców

 

 1. Rada Rodziców gromadzi fundusze na wspieranie statutowej działalności szkoły z następujących źródeł:

1)      ze składek rodziców;

2)      z wpłat osób fizycznych, organizacji, instytucji fundacji, do których zwróci się prezydium rady;

3)      z dochodowych imprez organizowanych przez Radę Rodziców;

4)      z działalności gospodarczej;

5)      z innych źródeł.

 1. Wysokość składki rodziców ustala się na początku każdego roku szkolnego na plenarnym posiedzeniu Rady Rodziców. Propozycje wysokości składki przedstawia dla całej szkoły Prezydium Rady Rodziców.
 2. Jeśli do szkoły uczęszcza więcej dzieci tych samych rodziców Rada Rodziców może wyrazić zgodę na wnoszenie składki tylko na jedno dziecko lub obniżenie składki wnoszonej na wszystkie dzieci danych rodziców.

 

 

VI.             Postanowienia końcowe

 

 1. W celu wymiany informacji i współdziałania z innymi organami szkoły Rada Rodziców może zapraszać na swoje zebranie plenarne dyrektora szkoły oraz kierownictwo pozostałych organów szkoły.
 2. Rada Rodziców poprzez różne formy swego działania zapewnia realizację uprawnień ustawowych i statutowych społeczności rodzicielskiej określonych niniejszym regulaminem.
 3. W przypadku nie respektowania tych uprawnień przez dyrektora szkoły lub jej pracowników a także przez Radę Pedagogiczną, Prezydium Rady Rodziców może złożyć pisemne zażalenie na tego rodzaju stan rzeczy do dyrektora szkoły lub kierownictwa pozostałych organów szkoły oraz prawo oczekiwać wyczerpującej odpowiedzi.
 4. W przypadku konfliktu Rady Rodziców z innymi organami szkoły wynikającego z nie respektowania uprawnień społeczności rodzicielskiej oraz nie udzielania wyczerpującej odpowiedzi na złożone zażalenie, Prezydium Rady ma prawo zwrócić się do organu prowadzącego szkołę.
 5. Członkowie Klasowych Rad Rodziców i  Prezydium Rady Rodziców mogą być odwołani ze swej funkcji  jeśli gremia, które dokonały ich wyboru postanowią ich odwołać. Odwołanie dokonuje się przez podjęcie uchwały według procedury ustalonej w rozdziale IV. Niniejszego regulaminu.
 6. Rada Rodziców posługuje się pieczęcią podłużną o treści: Rada Rodziców przy Zespole Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie.