Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Regulamin Rady Pedagogicznej

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W NIEMODLINIE

 

§ 1

 

 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym statutowe zadania dotyczące kształcenia, wychowania i opieki.
 2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor szkoły.
 3. W skład Rady wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.

 

§ 2

 

 1. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej. Mogą to być:

1)      pracownicy administracyjni i obsługi szkoły;

2)      przedstawiciele Rady Rodziców;

3)      przedstawiciele Samorządu Szkolnego lub Rady Słuchaczy;

4)      pracownicy powołani do sprawowania opieki higieniczno – lekarskiej nad uczniami;

5)      przedstawiciele zakładów pracy, z którymi szkoła współpracuje;

6)      przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń społecznych, oświatowych czy pedagogicznych.

 1. Przed każdym posiedzeniem plenarnym przewodniczący ustala listę osób zaproszonych.

 

§ 3

 

 1. Rada obraduje na zebraniach plenarnych lub w powołanych przez siebie komisjach.
 2. Zebrania plenarne są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikacji, po zakończeniu roku szkolnego oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania plenarne umieszczane są w planie pracy szkoły.
 3. Posiedzenia Rady Pedagogicznej organizowane są w czasie pozalekcyjnym.
 4. Zebrania mogą być organizowane z inicjatywy:

1)      przewodniczącego;

2)      organu sprawującego nadzór pedagogiczny;

3)      organu prowadzącego szkołę;

4)      co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

 1. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej. W razie potrzeby wyznacza zastępcę do prowadzenia obrad.
 2. Przewodniczący przypomina członkom rady o terminie zaplanowanych w planie pracy szkoły posiedzeń. W przypadku posiedzeń organizowanych doraźnie dyrektor zawiadamia pisemnie członków rady o terminie i porządku zebrania za pomocą ogłoszenia w zeszycie ogłoszeń.
 3. W razie potrzeby, przed zebraniem, członkowie rady otrzymują niezbędne materiały związane z porządkiem i tematem obrad.

§ 4

 

1.      Dyrektor szkoły przedstawia Radzie Pedagogicznej na zakończenie roku szkolnego ogólne wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informuje o działalności szkoły.

 1. Przewodniczący Rady zapoznaje Radę z obowiązującymi przepisami prawa szkolnego oraz omawia tryb i formy ich realizacji.

 

§ 5

 

 1. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

1)      zatwierdzanie planów pracy szkoły lub placówki;

2)      podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;

3)      podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole;

4)      podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów.

 

 1. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1)      organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;

2)      projekt planu finansowego szkoły;

3)      wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

4)      propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęc w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 1. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w ust. 1 niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.
 2. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły albo jego zmian i przedstawia do uchwalenia Radzie Szkoły.
 3. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w szkole. W tym przypadku organ uprawniony do odwołania jest zobowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku radę w ciągu 14 dni od daty otrzymania wniosku.
 4. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
 5. Przewodniczący rady jest zobowiązany do realizacji uchwały rady.

 

§ 6

 

 1. Członkowie rady są zobowiązani do:

1)      przestrzegania postanowień prawa szkolnego oraz wewnętrznych zarządzeń dyrektora;

2)      czynnego uczestnictwa we wszystkich posiedzeniach i pracach rady oraz komisji, do których zostali powołani;

3)      składania przed radą sprawozdań z wykonania przydzielonych zadań;

4)      nie ujawniania spraw poruszonych na posiedzeniu rady, które mogą naruszać dobro osobiste innych osób;

5)      potwierdzenia swego udziału na liście obecności i usprawiedliwienia nieobecności w ciągu 7 dni.

6)      Zapoznania się z protokołem rady w przypadku nieobecności na posiedzeniu.

 1. Członkowie rady mają prawo:

1)      wnosić zmiany do porządku posiedzenia;

2)      wnosić projekty uchwał;

3)      zgłaszać wnioski;

4)      kierować zapytania do dyrektora szkoły.

 

§ 7

 

 1. Rada powołuje, w zależności od potrzeb, stałe lub doraźne komisje.
 2. Działalność komisji może dotyczyć wybranych zagadnień statutowej działalności szkoły i pracy nauczycieli.
 3. Pracą komisji kieruje przewodniczący powołany przez radę lub na wniosek przewodniczącego rady.
 4. Komisja  informuje radę o wynikach swojej pracy, formułując wnioski do zatwierdzenia przez radę.
 5. Rada może obradować w zespołach.

 

§ 8

 

 1. Zebrania rady są protokołowane w księdze protokołów.
 2. Protokół zebrania zawierający datę posiedzenia, przebieg obrad, podjęte decyzje, przebieg głosowań podpisuje protokolant i przewodniczący rady.
 3. Członkowie rady mogą zapoznać się z protokołem w ciągu 7 dni od jego napisania i zgłosić w ciągu 10 dni poprawki przewodniczącemu obrad. Rada na następnym posiedzeniu decyduje o wprowadzeniu zgłoszonych poprawek do protokołu i zatwierdza go.
 4. Księga protokołów może być udostępniona na terenie szkoły jej nauczycielom oraz organom nadzorującym szkołę.
 5. Protokoły z posiedzeń sporządza w ciągu 10 dni wyznaczony przez przewodniczącego nauczyciel.

 

§ 9

 

 1. Zebranie rady odbywa się na jednym posiedzeniu, chyba że przewodniczący zarządzi dwuczęściowe obrady.
 2. Porządek zebrania powinien przewidzieć czas na dyskusję, zapytania, sprawy różne i wolne wnioski.

 

§ 10

 

 1. Tryb głosowania na posiedzeniu rady lub komisji:

1)      głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki;

2)      głosowanie tajne odbywa się za pomocą kart do głosowania i przeprowadzane jest przez powołaną komisję;

3)      liczy się głos „za”, „przeciw” i „wstrzymujące się”;

4)      wybór osoby poprzedza wyrażenie zgody na kandydowanie;

5)      w przypadku równej liczby głosów decyduje przewodniczący.

 

§ 11

 

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.